Updating information for Kane no naru oka - Dai sanhen: Kuro no maki