Updating information for Zenka onna: Koroshi-bushi